Statut

ASOCIAŢIEI NEVĂZĂTORILOR DIN ROMÂNIA

FILIALA BIHOR

actualizat la data de 19 mai 2021 –

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1 (1)- Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor, este persoană juridică de drept privat, având natură juridică de Filială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România – asociaţie recunoscută de utilitate publică prin HG nr. 1033 din 03.09.2008, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 645 din 10.09.2008 – constituită, în baza dreptului liberei asocieri, din cetăţeni români, cetăţeni străini şi apatrizi rezidenţi în România, precum şi cetăţeni străini originari din România, cu handicap vizual grav, accentuat, mediu și susținători ai acestora cu/fără dizabilități. Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor este o organizaţie nonguvernamentală, apolitică, cu caracter social şi umanitar specific, acreditată ca furnizor de servicii şi prestaţii sociale, desfăşurând programe, servicii, proiecte şi activităţi în beneficiul membrilor săi (copii, tineri, adulți, vârstnici) şi în spiritul deplinei egalităţi de şanse. În desfăşurarea activităţii primeşte sprijin din partea autorităţilor centrale şi locale, precum şi a unor persoane fizice şi juridice, române sau străine.

 (2)- Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor (denumită în continuare „Filiala”) funcţionează în baza Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 39/31.01.2000, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I nr. 656 din 25 iulie 2005 şi are personalitate juridică potrivit Încheierii Civile nr. 80/A/22 octombrie 2004 pronunţate de Judecătoria Oradea în dosar civil nr.77/A/2004. 

Art. 2  (1)- Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor are ca obiect al activităţii cuprinderea ca membri ai nevăzătorilor, pentru integrarea acestora în viaţa economică, socio-profesională, cultural-artistică, sportivă și recreațională a judeţului Bihor  şi acordarea de servicii sociale pentru aceştia, famiilor acestora și comunității.

(2)- Filiala, structură teritorială a Asociaţiei Nevăzătorilor din România, preia şi respectă următoarele principii generale ale asociaţiei:

  1. Principiul unităţii naţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România este singura organizaţie care reprezintă interesele nevăzătorilor la nivelul întregii ţări, fiind recunoscută ca organizaţie naţională reprezentativă a nevăzătorilor atât de autorităţile publice române, cât şi de organizaţiile internaţionale ale nevăzătorilor; este membră fondatoare a Consiliului Naţional al Dizabilităţii, membră a Uniunii Europene a Nevăzătorilor, a Comitetului Consultativ Balcanic din cadrul acestei Uniuni şi membră a Uniunii Mondiale a Nevăzătorilor.
  2. Principiul legalităţii: conform acestui principiu, întreaga activitate a Asociaţiei Nevăzătorilor din România se desfăşoară atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare, ale Statutului Asociaţiei şi ale statutelor filialelor. Actul constitutiv şi statutul Filialei nu pot conţine prevederi contrare Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.
  3. Principiul autonomiei funcţionale: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor, structură teritorială cu personalitate juridică şi patrimoniu distinct, are dreptul şi capacitatea efectivă de autogestiune şi are autonomie administrativă şi financiară. Filiala încheie acte juridice în numele şi pe seama acesteia, în baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a Filialei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de actul constitutiv şi de statutul Filialei şi, de asemenea, poate să încheie acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director Naţional. 
  4. Principiul descentralizării unor competenţe: conform acestui principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Bihor dobândeşte dreptul de a deţine anumite atribuţii şi servicii, specifice Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în condiţiile autonomiei funcţionale.
  5. Principiul eligibilităţii: prin acest principiu, Asociaţia Nevăzătorilor din România – Filiala Bihor are dreptul de a-şi alege independent organele de conducere, conform Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România, Statutului propriu şi reglementărilor interne.
  6. Principiul interesului comun şi al solidarităţii: conform acestui principiu, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România desfăşoară activităţi, îşi asumă responsabilităţi şi obligaţii în beneficiul organizaţiei şi a membrilor acesteia.
  7. Principiul reprezentării: conform acestui principiu, dat fiind numărul foarte mare de asociaţi şi aria de cuprindere, care se întinde pe întreg teritoriul ţării, membrii Asociaţiei Nevăzătorilor din România aleg organele de conducere ale structurilor teritoriale şi ale celor naţionale şi sunt reprezentaţi la şedinţele adunărilor generale prin reprezentanţi.
  8. Principiul acordării serviciilor sociale: conform acestui principiu asociaţia asigură informare, asistenţă, îndrumare şi suport pentru obţinerea de către nevăzători a drepturilor şi facilităţilor prevăzute de legislaţia din domeniul protecţiei sociale.

(3)- Scopurile Filialei, se realizează în folosul membrilor săi şi constituie de fapt SERVICII SOCIALE furnizate persoanelor cu deficienţă de vedere – adulţi şi minori. 

1. SCOP UMANITAR.

Filiala are ca principal scop crearea unui cadru organizat în care membrii săi, persoane cu deficienţă de vedere, ca şi familiile acestora, să-şi poată exprima dezideratele, să fie sprijiniţi în realizarea drepturilor cetăţenesti generale şi specifice. 

 2. SCOP EDUCATIV.  

Filiala organizează, sprijină şi dezvoltă unităţi şcolare, centre de pregătire culturală, sportivă, educativă şi profesională, asigurând cadrul organizatoric, personalul de specialitate şi asistenţa în domeniu pentru nevăzătorii membrii şi familiile acestora, dacă este cazul. 

3. SCOP SOCIAL.   

Filiala este organizaţia în care se sintetizează toate problemele sociale cu care se confruntă, pe de o parte persoanele cu deficienţe de vedere, în încercarea de a trăi normal şi de a se integra firesc în societate, iar pe de altă parte comandamentele, normele morale şi cerinţele legale interne şi europene la care trebuie să răspundă societatea, în ansamblul ei, pentru ca nevăzătorii să se bucure de şanse egale şi să participe, pe măsura potenţialului uman pe care-l au, la dezvoltarea societăţii din România. 

4. SCOP ECONOMIC

Filiala îşi propune să folosească toate mijloacele permise de lege pentru a contribui la sporirea fondurilor financiare proprii destinate programelor sociale şi umanitare, dar şi să-i sprijine pe membrii săi în acţiunile individuale de ocupare a unor locuri de muncă potrivit pregătirii şi calităţilor fiecăruia, în condiţii de retribuire corespunzătoare, pentru a reuşi în iniţiative private proprii sau în asociere cu terţi şi pentru a beneficia de acele drepturi prevăzute de lege şi de convenţiile europene la care România este parte, inclusiv înființarea și dezvoltarea de structuri economice constituite conform legislației (Unități Protejate, Entități de Economie Socială, Societăți Comerciale, etc.).

5. SCOP DE REGLEMENTARE

Filiala sintetizează toate normele legale interne şi internaţionale care sunt incidente cu problemele membrilor săi şi în raport cu evoluţia societăţii, cu necesităţile de viaţă care apar în diferite etape, elaborează proiecte de acte normative pe care le promovează prin autorităţile competente, face propuneri de modificare a normelor existente, participă la dezbaterea publică a proiectelor de legi de interes pentru nevăzători şi elaborează norme interne pentru asigurarea unui cadru organizat de activitate în cadrul asociaţiei. 

6. SCOP  DE  REPREZENTARE  ŞI PROMOVARE. 

Filiala este singura organizaţie de la nivelul judeţului Bihor care îi reprezintă pe membri săi în raport cu autorităţile, cu celelalte organizaţii nonguvernamentale, cu agenţii economici, cu unităţile culturale, sportive, recreative, de învăţământ şi, în general, cu terţii, atât în ţară, cât şi în străinătate.

Art. 3- Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor  este reprezentată de preşedintele şi respectiv vicepreşedinţii aleşi, în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale, cu persoane fizice şi juridice, precum şi cu organisme şi organizaţii din ţară şi străinătate.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art 4 – În vederea realizării scopurilor sale, Filiala, prin structurile special create, desfăşoară următoarele activităţi:

a) Identificarea nevăzătorilor din raza teritorială de activitate şi îndrumarea lor, în condiţiile legii, pentru înscrierea ca membri ai Asociaţiei Nevăzătorilor din România;

b) Organizarea membrilor Filialei în grupe;

c) Întocmirea evidenţei nominale şi statistice a membrilor din raza sa de activitate;

d) Organizarea de cluburi, biblioteci, fonoteci, a unor activităţi cultural-artistice, a altor activităţi specifice în folosul nevăzătorilor;

e) Organizarea de activităţi sportive şi de petrecere a timpului liber;

f) Încasarea taxelor de înscriere şi a cotizaţiei membrilor;

g) Înfiinţarea unor unităţi economice în condiţiile legislaţiei privitoare la asociaţii;

h) Îndrumarea şi sprijinirea nevăzătorilor pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, urmărind introducerea de noi profesiuni, meserii sau operaţiuni accesibile acestora;

i) Sprijinirea încadrării nevăzătorilor în muncă, urmărind crearea de către angajatori a condiţiilor necesare, conform reglementărilor naţionale şi internaţionale, precum şi sprijinirea adaptării acestora la locul de muncă;

j) Organizarea de locuinţe protejate pentru tinerii nevăzători încadraţi în muncă, pentru membrii Filialei aflaţi temporar în situaţii deosebite;  

k) Realizarea sau procurarea de aparatură tiflotehnică;

l) Sprijinirea membrilor Filialei pentru internarea în unităţi de asistenţă socială;

m) Acordarea de ajutoare materiale şi băneşti membrilor Filialei aflaţi în situaţii deosebite, în condiţiile stabilite de Consiliul Director al Filialei;

n) Preocuparea permanentă pentru obţinerea de către membrii Filialei a drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;

o) Sprijinirea, prin toate mijloacele prevăzute de legislaţia în vigoare, de statutul şi regulamentele asociaţiei, a conducerii naţionale sau a celorlalte filiale pentru obţinerea şi aplicarea corectă, în favoarea membrilor asociaţiei, a altor drepturi şi facilităţi;

p) Monitorizarea autorităţilor publice locale din raza sa de activitate pentru aplicarea legislaţiei interne şi internaţionale;

q) Întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu celelalte filiale ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, cu organizaţii de nevăzători din alte ţări, precum şi cu alte organizaţii ale Societăţii Civile.

CAPITOLUL III 

 MEMBRII FILIALEI

Art. 5 (1)- Calitatea de membru al Filialei poate fi dobândită de orice cetăţean român, de orice cetăţean străin sau apatrid, cu domiciliul sau reşedinţa în judeţul Bihor, precum şi de cetăţenii străini originari din România, indiferent de vârstă, care atestă încadrarea în gradele de handicap vizual grav, accentuat şi mediu, prin acte medicale legal recunoscute în România.

(2)- Pot face parte din Filiala Bihor persoane fizice cu/fără deficienţă vizuală şi persoane juridice ca membri onorifici (susţinători).

 (3)- Membrii onorifici (susţinători) nu pot face parte din organele de conducere ale Filialei şi nu au drept de vot în adunările generale.

            (4)- Pentru înscrierea ca membru al asociaţiei, solicitantul se va adresa Filialei în raza căreia îşi are domiciliul sau reşedinţa.

 (5)- Primirea ca membru se face de către Preşedintele Filialei, în baza unei adeziuni semnate de solicitant, a actelor medicale doveditoare a încadrării în categoria nevăzătorilor şi a actelor de stare civilă care dovedesc că solicitantul are domiciliul în judeţul Bihor.

 (6)- Preşedintele Filialei are obligaţia de a supune aprobării Consiliului Director al acesteia toate solicitările în prima şedinţă după data depunerii lor la Filială. În cazul respingerii solicitării de aderare, atât de Preşedinte, cât şi de Consiliul Director, aceasta se va comunica în scris celui în drept, motivat, în cel mult 15 zile de la data adoptării deciziei de respingere.

Art.6 (1)- Pierderea calităţii de membru al Filialei poate interveni în următoarele situaţii:

a) în situaţia retragerii nevăzătorului, ca expresie a propriei sale voinţe;

b) prin deces;

c) prin suspendarea temporară din calitatea de membru al Filialei;

(2)- Suspendarea temporară sau excluderea pot interveni în următoarele situaţii:

a) dacă nevăzătorul nu respectă prevederile Statutului Filialei;

b) dacă refuză să-şi achite cotizaţia de membru al Filialei în cuantumurile şi la termenele stabilite de organele de conducere ale acesteia;

c) dacă iniţiază sau participă la acţiuni contrare obiectivelor, scopurilor şi intereselor Filialei;

d) dacă produce prejudicii materiale sau morale Filialei.

(3)- Suspendarea temporară sau excluderea din Filială se hotărăşte de către Consiliul Director al Filialei, după analizarea faptelor şi a susţinerilor membrului vizat de această măsură. Hotărârea se comunică celui vizat în cel mult 15 zile de la adoptarea ei. Împotriva hotărârii Consiliului Director al Filialei, cel exclus temporar sau definitiv poate face plângere la Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, în cel mult 30 de zile de la primirea ei. Hotărârea Consiliului Director Naţional este definitivă.

Art. 7 (1)- Indiferent de situaţia care duce la pierderea calităţii de membru al Filialei, cel care şi-a pierdut această calitate nu are dreptul să pretindă restituirea contribuţiei sale în bani sau în valori materiale la constituirea patrimoniului Filialei şi nu mai are dreptul să beneficieze de serviciile pe care Filiala şi Asociaţia Nevăzătorilor din România, la nivel central le asigură membrilor.

(2)-Redobândirea calităţii de membru de către cei care au fost suspendaţi

temporar se poate face în conformitate cu prevederile Art. 5

          (3) – Membrii Filialei au următoarele drepturi:

a) să beneficieze în mod nediscriminatoriu de serviciile Filialei; 

b) să aleagă şi să fie aleşi în organele de conducere ale Filialei precum şi în organele de conducere de la nivel naţional ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România, de la vârsta de 18 ani, cu excepţia suferinzilor de boli psihice;

c) să participe la şedinţele organelor de conducere ale Filialei la care urmează să se ia hotărâri care-i vizează direct şi personal;

d) să se adreseze cu cereri, propuneri sau sesizări organelor de conducere ale Filialei;

e) să publice în organele de presă ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România lucrări originale, opinii, iniţiative şi propuneri;

f) să fie sprijiniţi pentru şcolarizare, calificare sau recalificare profesională, încadrare în muncă şi reabilitare;

g) să participe la activităţile organizate de Filială;

h) să fie sprijiniţi la internarea în unităţi de protecţie şi asistenţă socială, procurarea de aparatură tiflotehnică, precum şi pentru obţinerea drepturilor ce decurg din actele normative în vigoare;

i) să primească ajutoare materiale şi băneşti, inclusiv burse de merit, din fondurile asociaţiei, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor;

j) să fie primiţi în locuinţele protejate, căminele de bătrâni, casele de odihnă ale Asociaţiei Nevăzătorilor potrivit regulamentelor de organizare şi funcţionare ale acestora;

k) să fie informaţi, prin organele de presă ale Asociaţiei Nevăzătorilor şi prin organele de conducere ale Filialei, despre hotărârile organelor de conducere, precum şi despre gestionarea resurselor financiare ale asociaţiei la care contribuie.

Art.8 – Membrii Filialei au următoarele obligaţii principale:

a) să cunoască şi să respecte prevederile prezentului statut precum şi pe cele ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România;

b) să participe la toate adunările asociaţiei la care sunt convocaţi;

c) să ducă la îndeplinire hotărârile organelor ierarhic superioare ale asociaţiei;

d) să nu desfăşoare sau să participe la acţiuni contrare intereselor Asociaţiei Nevăzătorilor din România sau care ar împiedica realizarea scopurilor sau obiectivelor acesteia;

e) să achite cotizaţia de membru al asociaţiei;

f) să păstreze şi să protejeze patrimoniul asociaţiei;

Art. 9 (1)- Pentru merite deosebite în activitatea desfăşurată în folosul membrilor Asociaţiei Nevăzătorilor din România, membrilor organelor de conducere, la toate nivelurile structurilor Filialei, li se pot acorda următoarele recompense:

a) felicitări publice în cadrul adunărilor generale ale asociaţiei şi a oricărei manifestări organizată de aceasta;

b) prezentarea meritelor în publicaţiile asociaţiei sau în celelalte mijloace de informare în masă;

c) diplome de merit;

d) premii ocazionale, anuale sau trimestriale.

            (2)- Propunerea de recompensare se face de organul care a constatat meritul, însoţită de motivarea propunerii şi se aprobă de organul ierarhic superior.

(3)- În situaţia constatării netemeiniciei propunerii, organul de conducere competent o va respinge, organul care a făcut propunerea neavând dreptul să mai facă propuneri de acordare a unei recompense cel puţin un an.

Art.10 (1)- Pentru nerespectarea prevederilor legii, ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România, ale Regulamentelor Asociaţiei, ale Actului Constitutiv şi Statutului Filialei, sau pentru încălcarea atribuţiilor funcţiilor în care au fost aleşi, membrilor organelor de conducere ale Filialei, li se pot aplica următoarele sancţiuni:

a) avertisment scris;

b) suspendarea temporară din funcţia deţinută;

c) excluderea din organul de conducere respectiv;

d) recuperarea de la cel vinovat a prejudiciilor financiare produse ca urmare a desfăşurării necorespunzătoare a activităţii.

(2)- Propunerea motivată a sancţiunii se face de organul care a constatat abaterea şi se aplică,  după analiza faptelor şi audierea celui vizat, de către Consiliul Director al Filialei sau după caz, Adunarea Generală a reprezentanţilor acesteia, din ale cărei organe de conducere face parte cel vizat sau de către Consiliul Director Naţional, sau după caz de Adunarea Generală a Reprezentanţilor, care sunt îndreptăţite să aplice sancţiunile prevăzute la alin. (1) al prezentului articol, indiferent de apartenenţa celui sancţionat la organele de conducere naţionale sau din teritoriu.

     (3)- Cel sancţionat poate face plângere împotriva deciziei de sancţionare în cel mult 30 de zile de la comunicarea deciziei.

     (4)- Plângerile împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director al Filialei se soluţionează de către Adunarea Generală al Filialei, Consiliul Director Naţional, iar cele împotriva sancţiunilor aplicate de către Consiliul Director Naţional se soluţionează de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor. Decizia sau, după caz, hotărârea organului sesizat cu soluţionarea plângerii este definitivă.

CAPITOLUL IV 

ORGANIZARE ŞI CONDUCERE

  Art.11 – Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor este structurată astfel:

A. Organe de conducere, administrare şi control.

1. Adunarea Generală a Filialei;

2. Consiliul Director al Filialei;

3. Comisia de Cenzori a Filialei.

Grupa:

1. Adunarea Generală a grupei;

2. Organizatorul de grupă.

Art.12 (1)- Adunarea Generală a Reprezentanţilor Mandataţi ai Filialei este organul suprem de conducere al Filialei, constituită din totalitatea membrilor Filialei.

 (2)- Dat fiind numărul mare de asociaţi şi aria de cuprindere, membrii Filialei aleg organele teritoriale de conducere şi sunt reprezentaţi la şedinţele Adunării Generale a Filialei prin reprezentanţi mandataţi prin alegeri la nivelul grupelor. 

Art.13 – Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei este compusă din preşedintele Filialei şi reprezentanţii aleşi de Adunările Generale ale grupelor statutar constituite, mandataţi în acest scop. Numărul total al participanţilor cu drept de vot la Adunarea Generală a reprezentanţilor Filialei este impar, 15 persoane, stabilit de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Art.14- Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei se întruneşte o dată pe an, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înaintea desfăşurarii Adunării Generale a Asociaţiei Nevăzatorilor din România, la convocarea Consiliului Director al Filialei şi este statutar constituită în prezenţa a două treimi din numărul reprezentanţilor. 

Art.15- Hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor Filialei sunt adoptate, de regulă, cu majoritate simplă; aceasta poate decide ca unele hotărâri să fie adoptate cu majoritate calificată.

Art.16- Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei poate fi convocată în şedinţe extraordinare de către Consiliul Director Naţional sau de către Consiliul Director al Filialei, din proprie iniţiativă sau la cererea a două treimi din numărul reprezentanţilor.

Art.17- Convocarea Adunării Generale a Reprezentanților Filialei se aduce la cunoştinţa membrilor Filialei prin orice mijloc de comunicare, cu cel puţin 30 de zile înainte de data desfăşurării, precizându-se data, locul, ora şi scopul pentru care a fost convocată.

Art.19- Norma de reprezentare a membrilor Filialei în Adunarea Generală se stabileşte de către Consiliul Director al acesteia în funcţie de evoluţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor Filialei respective.

Art.20- Numărul reprezentanţilor fiecărei grupe va fi stabilit prin hotărârea Consiliului Director al Filialei, în conformitate cu prevederile Statutului Asociaţiei, a statutului propriu al Filialei şi în funcţie de următoarele criterii principale:

a) aportul financiar al grupei la bugetul Filialei;

b) numărul membrilor grupei;

c) alte criterii stabilite de Consiliul Director al Filialei în funcţie de realităţile locale, cu respectarea prevederilor statutare.

Art. 21 – Adunarea Generală a Reprezentanţilor Filialei are următoarele atribuţii principale:

a) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor generale de activitate ale Filialei, a planurilor generale de activitate prezentate de Consiliul Director al Filialei şi a raportului Comisiei de Cenzori a Filialei;

b) Aprobă şi modifică statutul Filialei;

c) Stabileşte numărul membrilor organelor de conducere, administrare  şi control ale Filialei. În funcţie de situaţia numerică şi repartizarea geografică a membrilor, alege, dintre candidaţii propuşi de reprezentanţii grupelor, preşedintele Filialei, prim-vicepresedintele, vicepreşedinţii Consiliului Director şi membrii Comisiei de Cenzori a Filialei. Preşedintele Filialei poate fi ales pentru maximum două mandate complete, începând cu data adoptării prezentului statut.

d) Hotărăşte dizolvarea şi lichidarea Filialei. Bunurile Filialei rămase după lichidare vor fi atribuite în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

e) Adoptă orice alte hotărâri privind activitatea generală a Filialei .

Art.22- Între şedinţele Adunării Generale, activitatea Filialei este condusă de Consiliul Director, compus dintr-un număr impar de membri hotărât de Adunarea Generală a Filialei, având în mod obligatoriu în componenţă pe preşedintele, prim-vicepreședintele şi pe cei trei vicepreşedinţi ai Filialei.

Art.23- Consiliul Director al Filialei se întruneşte trimestial sau ori de câte ori este nevoie.

Art.24- Secretarul executiv al Filialei, văzător, angajat al Filialei, participă la şedinţele Consiliului Director al Filialei, având drept de vot consultativ. Atribuţiile sale se stabilesc prin fişa postului, care se aprobă de către Consiliul Director al Filialei.

Art. 25 – Consiliul Director al Filialei are următoarele atribuţii principale:

a) Duce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale, urmărind realizarea programelor generale de activitate.

b) Aprobă planurile de activitate ale Filialei pe perioadă de cel mult un an calendaristic, ţinând cont de programele de activitate ale Asociaţiei Nevăzătorilor.

c) Consiliul Director elaborează şi propune planurile anuale de venituri si cheltuieli, pe baza hotărârilor Adunării Generale a Reprezentanţilor şi urmăreşte realizarea lor. 

d) Aprobă şi modifică structura de personal a Filialei, în funcţie de resursele financiare şi de nivelul prognozat al activităţii, potrivit legislaţiei muncii şi a hotărârilor Consiliului Director Naţional.

e) Analizează rapoartele Comisiei de Cenzori a Filialei şi adoptă măsurile legale propuse de aceasta în cazul apariţiei unor abateri de la dispoziţiile legale.

f) Stabileşte numărul grupelor din raza de activitate a Filialei şi hotărăşte asupra înfiinţării de noi grupe sau a desfiinţării lor, în funcţie de evoluţia numerică a membrilor Filialei şi de repartizarea lor geografică.

g) Asigură îndrumarea şi controlul organizatorilor de grupă şi validează sau revocă, în situaţii de incompatibilitate, organizatorii de grupă, propunând membrilor grupei alegerea unor noi conducători.

h) Hotărăşte înfiinţarea şi desfiinţarea de sucursale, în funcţie de posibilităţile financiare şi de activitatea grupelor, în condiţiile stabilite de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

i)  Propune Adunării Generale a Reprezentantilor înfiinţarea de unităţi economice,      

     în condiţiile legii.

j) Aprobă regulamentele de funcţionare ale unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza Filialei.

k) Aplică sau confirmă recompense şi sancţiuni, în conformitate cu prevederile statutului Filialei  sau cu cele ale Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

l) Asigură administrarea întregii activităţi a Filialei, ducând la îndeplinire hotărârile organelor de conducere ale Filialei şi ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

m) Întocmeşte planurile de activitate ale Filialei pe care le supune aprobării Adunării Generale.

n) Întocmeşte planul bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei în conformitate cu instrucţiunile conducerii naţionale a asociaţiei, pe care îl supune aprobării Adunarii Generale a Filialei.

o) Asigură încasarea cotizaţiilor de la membrii Filialei şi a oricăror debite în condiţiile legii, ale Statutului şi regulamentelor Filialei sau, după caz, ale Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

p) Asigură controlul activităţii salariaţilor Filialei, angajarea sau desfacerea contractelor de muncă ale acestora, în condiţiile legislaţiei muncii şi a instrucţiunilor conducerii naţionale a asociaţiei.

q) Asigură controlul administrativ, financiar-contabil şi gestionar al bunurilor materiale şi al mijloacelor băneşti ale Filialei, în conformitate cu normele legale în vigoare.

r) Încheie acte juridice în numele şi pe seama Filialei, în baza hotărârii prealabile a Adunării Generale a Filialei, în aplicarea şi cu limitele competenţelor stabilite de lege, de Statutul Asociaţiei Nevăzătorilor din România, precum şi de Actul Constitutiv şi de Statutul Filialei.

s) Poate să încheie acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului Director Naţional.

ş) Convoacă Adunările Generale ale grupelor, ori de câte ori este necesar şi dacă organizatorii de grupă nu îndeplinesc această prevedere statutară.

t) Întocmeşte şi supune aprobării Adunarii Generale a Filialei proiectele regulamentelor unităţilor sau structurilor care funcţionează în raza Filialei.

ţ)  Decide valoarea indemnizaţiei de conducere a preşedintelui şi nivelul salariilor   angajaţilor.

u) Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de organele ierarhic superioare, conform prevederilor statutare.

Art. 26- Preşedintele Filialei este ales de Adunarea Generală a reprezentanţilor Filialei, dintre candidaţii susţinuţi de cel puţin o grupă, prin vot secret, cu votul majorităţii celor prezenţi.

Art. 27  (1)-Preşedintele Filialei are, în principal, următoarele atribuţii: 

a) reprezintă Filiala în relaţia cu autorităţile publice locale, cu instituţii publice sau private, cu organizaţii şi fundaţii, cu alte persoane juridice şi fizice române şi străine;

b) coordonează şi controlează întreaga activitate a Filialei;

c) conduce lucrările Adunării Generale şi ale Consiliului Director al Filialei;

d) convoacă, potrivit prevederilor statutului, Consiliul Director al Filialei în reuniuni ordinare sau, după caz, extraordinare;

e) poate încheia acte juridice în numele şi pe seama Filialei, numai în 

    limitele aprobate prin hotărârile Adunării Generale a Reprezentanţilor şi deciziile 

    Consiliului Director al Filialei.

f) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut, în fişa postului sau în hotărârile organelor ierarhice.

(2)- În exercitarea mandatului său, preşedintele emite decizii şi dispoziţii.

Art. 28 (1)- Comisia de Cenzori a Filialei este organismul de control care verifică respectarea dispoziţiilor legale în administrarea mijloacelor materiale şi băneşti.

(2)- Din Comisia de Cenzori formată din trei membrii trebuie să facă parte şi un contabil autorizat sau un expert contabil văzător.

  (3)- Membrii Consiliului Director al Filialei sau salariaţii acesteia nu pot face parte din Comisia de Cenzori.

Art. 30 (1)- Comisia de Cenzori a Filialei are următoarele atribuţii:

a) verifică executarea, potrivit dispoziţiilor legale, a bugetului de venituri şi cheltuieli al Filialei;

b) verifică respectarea dispoziţiilor legale cu privire la operaţiunile economico-financiare, gestionare şi contabile ale Filialei;

c) prezintă rapoarte Adunării Generale a Filialei şi informări Consiliului Director al Filialei.

d) participă la şedinţele Adunării Generale a Filialei.

(2)- În exercitarea atribuţiilor, membrii Comisiei de Cenzori a Filialei nu pot fi supuşi niciunei presiuni sau intimidări şi dispun de toate drepturile conferite de lege oricărui organ de control.

(3)- Comisia de Cenzori a Filialei îşi poate elabora un regulament propriu de funcţionare.

Art. 31 – (1) Sucursala este o structură teritorială a Filialei, fără personalitate juridică, ce poate fi organizată, în funcţie de necesităţile impuse de activitatea Filialei, în subordinea acesteia. 

(2)- Sucursala se înfiinţează prin hotărârea Consiliului Director al Filialei.

Art. 32 – Sucursala îndeplineşte următoarele sarcini principale:

a)  identifică nevăzătorii din zonă, îndrumându-i şi sprijinindu-i pentru înscrierea ca membri ai Filialei;

b) coordonează activitatea grupelor din raza sa de competenţă;

c) sprijină Filiala pentru îndeplinirea sarcinilor sale şi realizarea obiectului de activitate;

d) facilitează comunicarea între conducerea Filialei şi autorităţile publice locale, precum şi cu nevăzătorii din raza de competenţă;

e) adună cotizaţia membrilor;

f) organizează şi desfăşoară acţiuni cultural-sportive şi de petrecere a timpului liber;

g) îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de organele ierarhic superioare, în limitele dispoziţiilor legale şi statutare.

Art. 33- Sucursala funcţionează sub directa coordonare a Consiliului Director al Filialei şi este condusă de un comitet compus din:

– un coordonator al sucursalei, care este şi vicepreşedinte al Filialei;

– doi membri, numiţi de Consiliul Director al Filialei dintre nevăzătorii din zonă care fac parte din organele de conducere ale Filialei;

– cel puţin un salariat văzător, care face parte din structura de personal a Filialei.

Art.34 Comitetul sucursalei are următoarele atribuţii:

a) asigură îndeplinirea sarcinilor sucursalei;

b) execută hotărârile Consiliului Director al Filialei şi dispoziţiile preşedintelui acesteia;

c) prezintă rapoarte de activitate în faţa Consiliului Director al Filialei;

d) îndeplineşte orice alte atribuţii cu caracter excepţional, în limitele legii şi regulamentului de organizare a sucursalei sau Statutului Filialei.

Grupa

Art. 35 (1)- Grupa de nevăzători este structura locală a Filialei şi ea se poate organiza numai cu un număr de cel puţin 10 membri.

(2)- Grupa se poate organiza după următoarele criterii:

a) criteriul geografic: pe localităţi, cartiere, străzi, sate, etc;

b) criterii profesionale: pe întreprinderi şi instituţii, secţii de producţie, unităţi de învăţământ etc;

c) alte domenii de activitate: culturale, sportive, sociale, etc.

Art. 36 – Grupa îşi desfăşoară activitatea pe baza principiului activităţii obşteşti şi are următoarele atribuţii principale:

a) Realizarea coeziunii nevăzătorilor la nivel local şi a integrării acestora în Asociaţia Nevăzătorilor din România;

b) Depistarea persoanelor susceptibile de a face parte din Asociaţia Nevăzătorilor din România şi îndrumarea lor către Filială;

c) Monitorizarea situaţiei social-economice a tuturor membrilor grupei;

d) Sprijinirea, cu ajutorul colegilor de grupă şi a Filialei, a membrilor aflaţi în situaţii deosebite;

e) Atragerea nevăzătorilor pentru participarea la activităţile organizate de Filială şi de Asociaţia Nevăzătorilor din România;

f) Sprijinirea încasării de către Filială a cotizaţiei membrilor grupei.

Art. 37 (1)- Organismul superior al grupei este Adunarea Generală a grupei, alcătuită din totalitatea membrilor acesteia.

(2)- Adunarea Generală se întruneşte cel puţin odată pe an, la convocarea organizatorului de grupă, a Consiliului Director al Filialei sau la cererea majorităţii membrilor grupei.

(3)- La orice Adunare Generală a grupei va participa un membru al Consiliului Director al Filialei.

(4)- Procesul verbal al Adunării Generale a grupei va fi înaintat Consiliului Director al Filialei, care îl va discuta şi analiza în prima şedinţă de după data ţinerii ei.

Art. 38 – Adunarea Generală a grupei are următoarele atribuţii:

a) Alege organizatorul de grupă pentru un mandat cu durata de cinci ani.

b) Analizează şi hotărăşte asupra rapoartelor de activitate prezentate de organizatorul de grupă;

c) Aprobă programele de activităţi ale grupei;

d) Alege reprezentanţii la Adunarea Generală a Filialei;

e) Hotărăşte asupra oricărei probleme privind activitatea grupei sau situaţia membrilor acesteia.

Art. 39 – Organizatorul de grupă are următoarele atribuţii:

a) Asigură îndeplinirea sarcinilor grupei potrivit statutului Filialei sau Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

b) Asigură executarea hotărârilor Adunării Generale a grupei sau ale organelor ierarhice ale Filialei.

c) Prezintă şi supune Adunării Generale rapoartele de activitate şi proiectele planurilor de activităţi ale grupei.

d) Asigură legătura cu Filiala.

CAPITOLUL V 

DISPOZIŢII FINALE

Art. 41 (1) – Fondurile Asociaţiei Nevăzătorilor din România Filiala Bihor se realizează din:

a) taxele de înscriere şi cotizaţiile membrilor;

b) dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legale;

c) dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;

d) venituri realizate din activităţi economice directe;

e) donaţii, sponsorizări sau legate;

f) resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugetele locale;

g) alte venituri prevăzute de lege.

(2) – Veniturile Filialei vor fi cheltuite numai cu aprobarea Consiliului Director al Filialei.

Art. 42 – (1) Asociaţia Nevăzătorilor din România Filiala Bihor îşi desfăşoară activitatea pe baza principiilor de funcţionare enunţate în prezentul Statut.

(2)- Organele de conducere ale Filialei, la toate nivelurile, sunt statutar constituite dacă sunt prezenţi 2/3 din numărul membrilor cu drepturi depline.

(3)- Hotărârile organelor de conducere ale Filialei se consideră adoptate dacă au întrunit votul majorităţii membrilor prezenţi.

(4)- În situaţii deosebite, organele de conducere pot adopta hotărârile cu majoritate calificată.

Art. 43 – (1) În funcţia de preşedinte, de prim-vicepreşedinte şi vicepreşedinţi pot fi aleşi nevăzători care au o vechime minimă de 5 ani în asociaţie. Aceştia pot fi aleşi de la vârsta de 23 de ani, şi trebuie să facă dovada, prin calitaţile intelectuale şi organizatorice, precum şi o activitate semnificativă în favoarea asociaţiei, că pot reprezenta interesele nevăzătorilor în relaţiile cu autorităţile române şi străine. Nevăzătorii care împlinesc 65 de ani în anul alegerilor nu pot candida la funcţia de preşedinte al Filialei. 

(2)- În caz de indisponibilitate a preşedintelui Filialei de a-şi exercita mandatul pe o durată mai mare de şase luni sau de vacanţă a postului, toate atribuţiile sale sunt preluate interimar de către prim-vicepreşedintele acesteia pentru cel mult şase luni, timp în care este convocată Adunarea Generală a Filialei în sesiune extraordinară pentru alegerea unui nou preşedinte.

(3)- Consiliul Director al Filialei are următoarea componență: 

1. Merca Mihai-Nicolae – președinte;

2. Moraru Nicolae – prim-vicepreședinte; 

3. Avram Aurelia – vicepreședinte;

4. Buzle Nicolai – vicepreședinte; 

5. Drăgoi Doina Liana – vicepreședinte.

Art. 44 – Membrii Filialei au obligaţia să plătească o taxă de înscriere şi o cotizaţie anuală; cuantumul acestora se stabileşte de Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România într-una din şedinţele din trimestrul IV al anului în curs pentru anul următor.

Art. 45 – Întocmirea bugetului de venituri şi cheltuieli, administrarea fondurilor şi a mijloacelor materiale, efectuarea cheltuielilor şi a operaţiunilor gestionare şi financiar-contabile se fac potrivit legislaţiei în vigoare şi a Statutului Filialei.

Art. 46 – În caz de abateri grave, Consiliul Director Naţional al Asociaţiei Nevăzătorilor din România poate revoca sau suspenda provizoriu Consiliul Director al Filialei, situaţie în care se convoacă Adunarea Generala Extraordinară a Filialei în termen de 30 de zile.

Art. 47 – Sarcinile, atribuţiile şi răspunderile preşedintelui şi ale secretarului executiv al Filialei, se stabilesc prin regulament de organizare şi funcţionare a aparatului Consiliului Director Naţional şi prin fişele posturilor, conform prevederilor Statutului Asociaţiei Nevăzătorilor din România şi Statutului Filialei.

Art. 48 – În vederea menţinerii unităţii Asociaţiei Nevăzătorilor din România, următoarele atribuţii rămân în sarcina Consiliului Director Naţional:

1. – Relaţiile cu autorităţile publice centrale.

2. – Relaţiile cu organizaţiile şi autorităţile publice reprezentative pe plan european şi mondial.

3. – Politica naţională de promovare şi protecţie specifică a nevăzătorilor.

4. – Politica naţională de realizare şi utilizare a resurselor de venit.

5. – Stabilirea regulilor generale privind structura de personal a Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

6. – Politica naţională în domeniul educaţional şi editorial specific.

7. – Strategia naţională în domeniul culturii şi sportului.

Art. 49 – În vederea desfăşurării programelor şi activităţilor de interes naţional se constituie, din contribuţiile filialelor, un fond al Asociaţiei Nevăzătorilor din România, numit Fond de Solidaritate. Nivelul contribuţiilor filialelor şi destinaţia exactă a acestuia se stabileşte anual de către Adunarea Generală a Reprezentanţilor.

Art. 50 (1)- Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei Nevăzătorilor din România  Filiala  Bihor se face prin hotărârea Adunării Generale a Filialei.

(2)- În cazul dizolvării, patrimoniul Filialei va fi repartizat, după efectuarea bilanţului de lichidare de către organele abilitate, în patrimoniul Asociaţiei Nevăzătorilor din România.

Art. 51 (1)- Prezentul Statut intră în vigoare la data de  19 mai 2021, data adoptării lui de către Adunarea Generală a Filialei.

(2)- La aceeaşi dată, se abrogă Statutul adoptat de Adunarea Generală în

anul 2020, Actele Adiţionale adoptate anterior, precum şi orice dispoziţii contrare.

(3)- Lista membrilor prezenţi la Adunarea Generală a Filialei care a adoptat 

actualul statut se găseşte în anexă.

(4)- Adunarea Generală a Filialei îi împuterniceşte pe preşedintele 

MERCA MIHAI-NICOLAE şi vicepreşedintele BUZLE NICOLAI să semneze prezentul statut.

(5)- Pentru îndeplinirea formalităţilor de înregistrare în Registrul 

Asociaţiilor şi Fundaţiilor a prezentului statut, se desemnează secretarul Filialei Bihor, dna 

SUIUGAN FLORICA. 

Asociația Nevăzătorilor din România – Filiala Bihor

Date de contact:

Adresă filială

Sari la conținut